1-8-2006

ΠΡΟΤΑΣΗ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ


Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Σούρλας κατέθεσε τροπολογία για την νομιμοποίηση αλιευτικών καταφυγίων και άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων που είχαν κατασκευασθεί από φορείς του Δημοσίου (Δ.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) στον αιγιαλό, στην παραλία και στην θάλασσα.

Mε την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, επισημαίνει ο. κ. Γ. Σούρλας, παρέχεται η δυνατότητα νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών η οποία υπαγορεύτηκε από την ανάγκη ασφάλειας των συναλλαγών και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αφορά κυρίως έργα που έχουν γίνει προκειμένου να εξυπηρετούν εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς και λιμενικούς σκοπούς και για τα οποία συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας κατά το χρόνο άσκησης της αίτησης προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Η προτεινόμενη διάταξη θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Επειδή οι προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν έγιναν ευρύτερα γνωστές, το δε πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η λειτουργία των αλιευτικών καταφυγίων, κρίνεται σκόπιμη για τα αλιευτικά καταφύγια και τις άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις του δημοσίου η εκ νέου δυνατότητα υποβολής αιτήσεων νομιμοποίησης. Η προθεσμία αυτή προτείνει ο κ. Γ. Σούρλας να έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Με την ρύθμιση αυτή, πλην των άλλων, επιλύονται προβλήματα όπως των αλιευτικών καταφυγίων Αφήσσου και Χοροστάσι Αλμυρού.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1