Μαγνησία

8-1-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΩΝ 42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.Μ.


Το θέμα των 42 προσλήψεων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, έφερε στη Βουλή με σχετική ερώτηση του, ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Σούρλας, επισημαίνοντας πως αυτές έγιναν με αδιαφανείς και περίεργες μεθοδεύσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σούρλας στην ερώτηση του αναφέρει:

«Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προσέλαβε πρόσφατα 42 άτομα με σύμβαση έργου για 12 μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν. 2190/94.

Η γνωστοποίηση όμως των προσλήψεων αυτών προκάλεσε κύμα αντιδράσεων εκατοντάδων πολιτών οι οποίοι διαμαρτύρονται για αδιαφάνεια και περίεργες μεθοδεύσεις στη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Διαμαρτύρονται γιατί δεν δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο η σχετική προκήρυξη, όπως ο νόμος ορίζει (αρθ.21 § 9) με αποτέλεσμα να στερηθούν της δυνατότητας να λάβουν μέρος στη διαδικασία και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Το γεγονός μάλιστα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι χιλιάδες νέοι συνωστίζονται για μια θέση εργασίας και ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η αξιοκρατία και η διαφάνεια για τα οποία «κόπτεται» η αξιωματική αντιπολίτευση, άποψη με την οποία εύλογα θα περίμενε κανείς να συντάσσεται και η πλειοψηφία της Ν.Α.Μ., ως ανήκουσα στον ίδιο πολιτικό χώρο.

Κατόπιν αυτού επιτακτική προβάλλει η ανάγκη να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε».

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να κατατεθούν στη Βουλή τα παρακάτω στοιχεία:

1. Αντίγραφο της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε ποιες.
2. Ονομαστική κατάσταση των υποβαλλόντων αίτηση υποψηφίων
3. Αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων
4. Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση των υποψηφίων
5. Το πρακτικό έκδοσης αποτελεσμάτων της επιτροπής.
6. Αντίγραφο της απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου, της προβλεπόμενης από το εδάφιο ιδ΄ της παραγράφου 1 του αρθρ. 49 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, βάσει της οποίας το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για «την ανάθεση παροχής υπηρεσιών και της εκτέλεσης εργασιών ή προγραμμάτων».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1